W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie


Informacje ogólne


Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie stanowią:

1.   Technikum nr 1 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie,

2.   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie,

3.   III Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,

4.   Szkoła Policealna Bezpieczeństwa Publicznego nr 1 w Wejherowie,

5.   Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Wejherowie.

 

Adres, telefony, fax, e-mailPowiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9
Telefon/Fax: 58 672-25-09, 58 672-41-61
e-mail: sekretariat@wejherowo-elektryk.pl
adres strony internetowej: www.wejherowo-elektryk.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP: /pzs2wwo/SkrytkaESPStatut, Regulamin OrganizacyjnyOrganizację zespołu określa:

1.   Statut
2.   Regulamin Organizacyjny

 

Kierownictwo-      Dyrektor Zespołu - Jacek Tomczak

-      Wicedyrektor - Alicja Felińska

-      Wicedyrektor - Elżbieta Kałuska

-      Wicedyrektor - Joanna Romanowska

-      Główna Księgowa - Hanna Lipińska

-      Kierownik szkolenia praktycznego – Katarzyna Konieczna


Status prawny lub forma prawnaPowiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

OrganizacjaOrganizacja Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu. Mienie ruchome i nieruchome Zespołu jest wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

W Zespole występują następujące samodzielne stanowiska: 

-      Dyrektor Zespołu,

-      Wicedyrektor Zespołu,

-      Wicedyrektor Zespołu,

-      Wicedyrektor Zespołu,

-      Główny Księgowy,

-      Kierownik Gospodarczy,

-      Kierownik Szkolenia Praktycznego,

-      Sekretarz Szkoły,

-      Specjalista ds. uczniowskich,

-      Specjalista ds. kadr i płac.

 

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach wykonują zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. Wyznaczeni pracownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych samodzielnym stanowiskom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. W czasie nieobecności pracownika, zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych:

-      umożliwiamy młodzieży zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, a także kontynuowania nauki na studiach,

-      umożliwiamy młodzieży zdobycie dyplomu technika lub kwalifikacji zawodowych,

-      zapewniamy młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji zarówno uczniów jak i ich rodziców,

-      sprawując opiekę nad młodzieżą stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

 

Organami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie są:

-      Dyrektor Zespołu,

-      Rada Pedagogiczna,

-      Samorząd Uczniowski,

-      Rada Rodziców.

 

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

Do zadań i kompetencji Dyrektora Zespołu należy m.in.:

1.   Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na zewnątrz.

2.   Kierowanie działalnością szkoły.

3.   Wydawanie decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów szczególnych.

4.   Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

5.   Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6.   Wykonywanie zadań wynikających z przepisów: MEN, Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego, postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.

 

Zadania i kompetencje Wicedyrektorów Zespołu to m.in.:

Wykonywanie zadań w zakresach określonych przez Dyrektora Zespołu. W czasie nieobecności Dyrektora wyznaczonemu wicedyrektorowi Zespołu podlegają bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole. Wicedyrektor Zespołu realizuje zadania zawarte w statucie szkoły i w zakresie obowiązków.

 

Zadania Głównego księgowego:

Zapewnia realizację polityki finansowej w powiązaniu z budżetem Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Wykonuje obowiązki określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Sporządza prawidłową sprawozdawczość budżetową. Dozoruje wszelkie wypłaty i odprowadzanie wpłat. Nadzoruje realizację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Nadzoruje samodzielne stanowiska szkoły pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. Planuje koszty utrzymania szkoły i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel w planie finansowym. Wraz z kierownikiem gospodarczym nadzoruje cykliczną inwentaryzację majątku szkoły. Wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień dyrektora.

 

Struktura własnościowa

 

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest jednostką edukacyjną Powiatu Wejherowskiego.

Nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.

 

Tryb działania jednostki organizacyjnej

 

Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektorów Zespołu, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa w oparciu o statut szkoły, regulamin organizacyjny oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, a także aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

 

Majątek, którym dysponuje Szkoła

 

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9 o powierzchni 2 ha.1430 m2:

1.   Grunty,

2.   Budynki szkolne:

-      budynek szkoły;

-      hala sportowa;

-      kompleks pracowni zawodowych.

3.   Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

-      boiska szkolne.

4.   Urządzenia techniczne,

5.   Wyposażenie,

6.   Zbiory biblioteczne,

7.   Wartości niematerialne i prawne.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 

1.   Dyrektor lub dyżurujący Wicedyrektor Zespołu przyjmuje osoby zainteresowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

2.   Wnioski, skargi i inne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły. Następnie przedkładane dyrektorowi szkoły do dekretacji i kierowane do kompetentnych osób w/g zakresu obowiązków.

3.   Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i składnice akt

 

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie prowadzone są między innymi takie rejestry jak:

1.   dziennik korespondencyjny,

2.   księga uczniów,

3.   rejestr wydanych legitymacji,

4.   rejestr zarządzeń dyrektora,

5.   rejestr decyzji dyrektora,

6.   rejestr Uchwał Rady Pedagogicznej,

7.   rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień,

8.   ewidencja zaświadczeń dla uczniów,

9.   ewidencja delegacji służbowych.

 

Szkoła posiada składnicę akt działającą w oparciu o instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

 

Powiadom znajomego