W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie

 

 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi "ORP" w Wejherowie


Informacje ogólne

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" w Wejherowie stanowią:

1.   Technikum nr 1 w Wejherowie,

2.   Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Wejherowie,

3.   III Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie,

4.   Szkoła Policealna Bezpieczeństwa Publicznego nr 1 w Wejherowie,

5.   Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3 w Wejherowie.

 

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie, ul. Strzelecka 9

Telefon/Fax    (58) 672-25-09,

(58) 672-41-61

e-mail                 sekretariat@wejherowo-elektryk.pl

www                    www.wejherowo-elektryk.pl

 

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

1.    Statut

2.    Regulamin Organizacyjny

 

Kierownictwo

Dyrektor Zespołu - Jacek Tomczak

Wicedyrektor - Alicja Felińska

Wicedyrektor - Elżbieta Kałuska

Wicedyrektor - Ilona Zadrożna

Główna Księgowa - Hanna LipińskaStatus prawny lub forma prawna

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

 

Organizacja

Organizacja Zespołu oparta jest na strukturze organizacyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu.

Mienie ruchome i nieruchome Zespołu jest wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

W Zespole występują następujące samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu spraw używają symboli :

-  Dyrektor Zespołu - KG

-  Wicedyrektor Zespołu – AF

-  Wicedyrektor Zespołu – EK

-  Wicedyrektor Zespołu – WW

-  Główny Księgowy - HL

-  Kierownik Gospodarczy - EM

-  Kierownik Szkolenia Praktycznego - KSzP, LK

-  Sekretarz Szkoły - EW

 

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach wykonują zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. Wyznaczeni pracownicy zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych samodzielnym stanowiskom zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem Zespołu. W czasie nieobecności pracownika, zastępuje go pracownik wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz ustawach uzupełniających 

i przepisach na nich opartych:

- umożliwiamy młodzieży zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, a także kontynuowania nauki na studiach,

- umożliwiamy młodzieży zdobycie dyplomu technika lub kwalifikacji zawodowych,

- zapewniamy młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji zarówno uczniów jak i ich rodziców,

- sprawując opiekę nad młodzieżą stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Organami Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie są:

-  Dyrektor Zespołu,

-  Rada Pedagogiczna,

-  Samorząd Uczniowski,

-  Rada Rodziców.

Powyższe organy są wspólne dla szkół wchodzących w skład Zespołu.

 

Do zadań i kompetencji Dyrektora Zespołu należy:

1.  Reprezentowanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie na zewnątrz.

2.  Kierowanie działalnością szkoły.

3.  Wydawanie decyzji administracyjnych, wynikających z przepisów szczególnych.

4.  Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji.

5.   Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6.   Wykonywanie zadań wynikających z przepisów: MEN, Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego, postanowień Statutu Szkoły i Regulaminu Organizacyjnego Szkoły.

 

Zadania i kompetencje Wicedyrektora Zespołu:

Wykonuje zadania w zakresie określonym przez Dyrektora Zespołu, w czasie jego nieobecności. Wicedyrektorowi Zespołu podlegają bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w szkole. Wicedyrektor Zespołu realizuje zadania zawarte w statucie szkoły i w zakresie obowiązków.

 

Zadania Głównego księgowego:

Zapewnia realizację polityki finansowej w powiązaniu z budżetem Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Wykonuje obowiązki określone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją planu finansowego szkoły i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Sporządza prawidłową sprawozdawczość budżetową. Dozoruje wszelkie wypłaty i odprowadzanie wpłat. Nadzoruje realizację zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Nadzoruje samodzielne stanowiska szkoły pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej. Planuje koszty utrzymania szkoły i rozlicza wydatki przewidziane na ten cel           w planie finansowym. Wraz z kierownikiem gospodarczym nadzoruje cykliczną inwentaryzację majątku szkoły. Wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień dyrektora.

 

Struktura własnościowa

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie jest jednostką edukacyjną Powiatu Wejherowskiego.

Nieruchomość jest własnością Powiatu Wejherowskiego i jest w trwałym zarządzie jednostki.

 

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor Zespołu wykonuje swoje zadania przy pomocy wicedyrektorów Zespołu, kierownika szkolenia praktycznego, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Szkoła działa w oparciu                    o statut szkoły, regulamin organizacyjny, oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.) i z przepisami wydanymi przez MENiS i MEN.

Majątek, którym dysponuje Szkoła

Nieruchomość położona w Wejherowie przy ul. Strzeleckiej 9 o powierzchni 2 ha.1430 m2:

1.     Grunty,

2.     Budynki szkolne:

-        budynek szkoły;

-        hala sportowa;

-        kompleks pracowni zawodowych.

3.     Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

-       boiska szkolne.

4.     Urządzenia techniczne,

5.     Wyposażenie,

6.     Zbiory biblioteczne, 

7.     Wartości niematerialne i prawne.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

1.   Dyrektor lub dyżurujący Wicedyrektor Zespołu przyjmuje osoby zainteresowane codziennie                     w godzinach pracy.

2.   Wnioski, skargi i inne podania przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Następnie przedkładane dyrektorowi szkoły do dekretacji i kierowane do kompetentnych osób w/g zakresu obowiązków.

3.   Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi                  w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i składnice akt oraz sposoby i zasady udostępniania danych              w nich zawartych

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie prowadzone są następujące centralne rejestry:

1)         dziennik korespondencyjny,

2)         ewidencja wydanych faktur,

3)         ewidencja otrzymanych faktur,

4)         ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub wynagrodzeniu, 

5)         rejestr zarządzeń dyrektora,

6)         rejestr decyzji dyrektora,

7)         rejestr wydawanych pełnomocnictw i upoważnień,

8)         ewidencja zaświadczeń dla uczniów,

9)         ewidencja delegacji służbowych, 

10)       rejestr zwolnień lekarskich.

Szkoła posiada składnicę akt działającą w oparciu o instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

Powiadom znajomego