W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie

Szkoły:

I Liceum Ogólnokształcące im . Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wejherowie

Adres:

84-200 Wejherowo ul. Bukowa 2C.

Telefon/fax (+48) 58 6722458

e-mail   sekretariat@liceum1.pl

www.liceum1.pl

 

Kierownictwo:


Dyrektor – Katarzyna Bojke

Wicedyrektor – Anna Joachimiak

Wicedyrektor – Marzena Skrzynecka

Wicedyrektor – Anna Wojnałowicz

 

Organizacja:

Podstawą działania Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 jest akt powołujący ZSO w Wejherowie z dnia 28.10.1982 r. wydany przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Gdańsku oraz Uchwała nr XXXV/346/02 Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących z dnia 1 marca 2002 r., Uchwałą  Rady Powiatu Wejherowskiego Nr V/XXXV/362/17 z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. a także własny  statut.


statut I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Wejherowie
statut I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie
statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie

regulamin organizacyjny

Przedmiot działań i kompetencje:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,   przestrzega postanowień zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji o prawach Dziecka, przestrzega ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującą ustawą.

Realizuje program wychowawczy liceum i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb środowiska. Podstawowym celem szkoły jest umożliwienie uczniom /słuchaczom/ zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum, a absolwentom odpowiedniego przygotowania do egzaminu dojrzałości /maturalnego od 2005 r./ i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w w/w ustawie , stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów / słuchaczy /, zgodnie z zadaniami wynikającymi z polityki oświatowej państwa. Szkoła sprawuje i zapewnia opiekę nad uczniami / słuchaczami / odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki.

 Do zadań dyrektora należy w szczególności: 

1. Kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole. 

3. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4. Realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej. 

5. Zapewnianie w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych. 

6. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. 

7. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. 

8. Występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. 

  

Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez dyrektora.  W czasie nieobecności dyrektora lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania PZS nr 1 wykonuje wicedyrektor. 

2. Wicedyrektorowi podporządkowani są nauczyciele zatrudnieni w PZS nr 1. 

Tryb działania jednostki

Dyrektor jako kierownik zakładu pracy decyduje w sprawach pracowniczych i działalności dydaktyczno-wychowawczej po zasięgnięciu opinii pozostałych organów zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe, statutem szkoły i rozporządzeniami MEN. Wykonuje też zadania zlecone przez organ prowadzący w wyznaczonych terminach.

Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy szkoły, wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, skreślenia z listy uczniów. Wybiera przedstawicieli Rady Pedagogicznej do Komisji Konkursowej na wybór dyrektora oraz ustala wraz z Radą Rodziców program wychowawczo-profilaktyczy.

Rada Pedagogiczna opiniuje organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, projekt planu finansowego szkoły, wnioski dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Opiniuje wnioski wychowawców klas i innych pracowników pedagogicznych szkoły o przyznanie uczniom nagród, wyróżnień i kar oraz kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w szkole.

 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w Statucie szkoły konsultując je z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole. W przypadkach określonych wyżej organ prowadzący szkołę albo Dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły .

 Może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może organizować fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych  źródeł. Zasady wykorzystywania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 

Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy działa na podstawie uchwalonego regulaminu przez ogół uczniów i słuchaczy. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Samorząd Słuchaczy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

 Sposoby załatwiania spraw

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00

Dyrektor przyjmuje pracowników oraz rodziców ucznia w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz.12.00 do 15.00.

Pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu.

Z przyjęcia pracowników, rodziców oraz uczniów w ramach skarg i wniosków sporządza się protokół zawierający: datę przyjęcia, imię, nazwisko i adres sprawy, zwięzłe określenia sprawy, imię i nazwisko przyjmującego, podpis składającego. Rejestr skarg i wniosków prowadzi sekretarka. Skargi i wnioski składane lub adresowane do dyrektora lub komórek organizacyjnych rozpatruje dyrektor po uzyskaniu merytorycznych wyjaśnień odpowiednich komórek. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje sekretarz szkoły, który: czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi, udziela petentom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania spraw, kieruje do właściwych komórek organizacyjnych lub organizuje przyjęcie do dyrektora.

 

Powiadom znajomego