W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Uchwały - 2011 rok

 

Sesja IV - 04.02.2011  

IV/IV/42/11 - Uchwała w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Wejherowskiego, - zmieniona uchwałą nr VI/XI/191/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.

IV/IV/43/11 - Uchwała w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2011 - 2015,

IV/IV/44/11 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,

IV/IV/45/11 - Uchwała w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherowski,

IV/IV/46/11 - Uchwała  w sprawie funkcjonowania na terenie powiatu wejherowskiego ośrodka kardiologii inwazyjnej,

IV/IV/47/11 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczącej ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,

IV/IV/48/ - Uchwała w sprawie powołania stałej Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011 - 2020,Sesja V - 01.04.2011 

IV/V/49/11 - Uchwała w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie i informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,

IV/V/50/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu,

Załącznik - sprawozdanie  KPP w Wejherowie

IV/V/51/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie,

IV/V/51/11 - Załącznik - informacja PPIS w Wejherowie

IV/V/52/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie za rok 2010,

IV/V/52/11 - Załącznik - sprawozdanie PCPR w Wejherowie

IV/V/53/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. .św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie),

IV/V/54/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Wejherowie),

IV/V/55/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. .św. Ap. Piotra i Pawła w Brzeźnie Lęborskim),

IV/V/56/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dla Parafii p.w. św. Mateusza Ap. w Górze)

IV/V/57/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Linia,  

IV/V/58/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Wejherowo,

IV/V/59/11 - Uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Szemud,

IV/V/60/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie,

IV/V/61/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego,

IV/V/62/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2011

IV/V/63/11 - Uchwała w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011

IV/V/64/11 - Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia czteroletniej szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum w Redzie,

IV/V/65/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,

IV/V/66/11 - Uchwała w sprawie odwołania z Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie i wskazanie kandydata Rady Powiatu Wejherowskiego do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wejherowie,

IV/V/67/11 - Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Wejherowskiego,Sesja VI - 13.05.2011 

IV/VI/68/11 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziału Powiatu Wejherowskiego w kapitale zakładowym Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

IV/VI/69/11 - Uchwała  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2011

IV/VI/70/11 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za 2010 rok

IV/VI/71/11 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości

IV/VI/72/11 - Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej

IV/VI/73/11 - Uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze roku budżetowego

IV/VI/74/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

IV/VI/75/11 - Uchwała w sprawie założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku

IV/VI/76/11 - Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wejherowie

IV/VI/77/11 - Uchwała o zmianie porozumienia  Starosty Wejherowskiego oraz  Gminy Choczewo  w sprawie powierzenia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Starosty Wejherowskiego do  prowadzenia  przez  organy  Gminy  ChoczewoSesja VII - 30.06.2011

IV/VII/78/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji ds. monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za rok 2010,

IV/VII/78/11 - Załącznik

IV/VII/79/11 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

IV/VII/80/11 - Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

IV/VII/81/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Wejherowo,

IV/VII/82/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego,

IV/VII/82/11 - Załącznik Nr 1

IV/VII/82/11 - Załącznik Nr 2

IV/VII/82/11 - Załącznik Nr 3

IV/VII/83/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011

IV/VII/83/11 - Załącznik Nr 1

IV/VII/83/11 - Załącznik Nr 2

IV/VII/83/11 - Załącznik Nr 3 

IV/VII/84/11 - Uchwała w sprawie wystąpienia o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w powiecie wejherowskim,

IV/VII/85/11 - Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

IV/VII/86/11 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej zadania powiatu, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011

IV/VII/86/11 - Załącznik

IV/VII/87/11 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu innowacyjnego "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki",

IV/VII/88/11 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

IV/VII/89/11 - Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych,Sesja VIII - 26.08.2011 

IV/VIII/90/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu,

IV/VIII/91/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Gminy Gniewino,

IV/VIII/92/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,

IV/VIII/93/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011

IV/VIII/94/11 - Uchwała w sprawie powierzenia powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wejherowskiego,

IV/VIII/95/11 - Uchwała zmieniająca regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli przez Powiat Wejherowski,

IV/VIII/96/11 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej zasady udzielania i rozmiary zniżek oraz zwolnień z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, z jakich mogą korzystać dyrektorzy i wicedyrektorzy szkól oraz nauczyciele pełniący inne funkcje kierownicze,

IV/VIII/97/11 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego "Dajmy warunki, by wzrastali lepsi - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Wejherowskiego”

IV/VIII/98/11 - Uchwała w sprawie zawarcia z Powiatem Tczewskim porozumienia dotyczącego teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym i w formie konsultacji dla uczni oddziałów wielozawodowych,

IV/VIII/99/11 - Uchwała o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu i likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzepczu,

IV/VIII/100/11 - Uchwałą w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

IV/VIII/101/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

IV/VIII/102/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

IV/VIII/103/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

IV/VIII/104/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego"

IV/VIII/105/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego",

IV/VIII/106/11 - Uchwała w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego".Sesja IX - 23.09.2011 

IV/IX/107/11 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szemud,

IV/IX/108/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,

IV/IX/109/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011,

IV/IX/110/11 - Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości,

IV/IX/111/11 - Uchwała w sprawie przystąpienia Powiatu Wejherowskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”,

IV/IX/112/11 - Uchwała w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Wejherowo w zakresie przyjęcia pomocy finansowej na realizację projektu „Remont drogi powiatowej nr 1440G Kniewo-Warszkowo-Wielka Piaśnica – Puck na odcinku Kniewo-Warszkowo w km od 1+085 do 5+391 o długości 4,3 km”,

IV/IX/113/11 - Uchwała w sprawie współdziałania i udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rumi na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 132182G ul. Podgórnej w Rumi”,

IV/IX/114/11 - Uchwała w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, z dnia 23.09.2011Sesja X - 28.10.2011 

IV/X/115/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego

IV/X/116/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2011

IV/X/117/11 - Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Wejherowskiego za 2011

IV/X/118/11 - Uchwała w sprawie zapewnienia środków finansowych na przebudowę szybu windowego oraz montażu windy osobowo-towarowej w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie

IV/X/119/11 - Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

IV/X/120/11 - Uchwała w sprawie wyrażenia woli współpracy i przystąpienia do udziału w realizacji projektu systemowego pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"

IV/X/121/11 - Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu WejherowskiegoSesja XI - 25.11.2011 

IV/XI/122/11 - Uchwała w sprawie ustanowienia na terenie określonych wód powiatu wejherowskiego zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym,

IV/XI/123/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,

IV/XI/124/11 - Uchwała w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011

IV/XI/125/11 - Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

IV/XI/126/11 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

IV/XI/127/11 - Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

IV/XI/128/11 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy „Ognisko Kaszubskie” działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Przebendowskiego 1.Sesja XII 30.12.2011

IV/XII/129/11 - Uchwała w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

IV/XII/130/11 - Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego,

IV/XII/131/11 - Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2012

IV/XII/132/11 - Uchwała w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku publicznego na lata 2012-2020

IV/XII/135/11 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej

IV/XII/133/11 - Uchwała w sprawie zawarcia z Miastem Gdynia  porozumienia dotyczącego organizacji i zasad finansowania w 2012 r. teoretycznej nauki zawodu w formie kursów dla uczniów oddziałów wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Wejherowski,

IV/XII/134/11 - Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Wejherowskiego na 2012 r.,

Powiadom znajomego