W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

Nazwa: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie

 

W skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie  statut wchodzą:

-       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie statut

-       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi   statut

 
Adres:

ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo – siedziba Zespołu
ul. Pomorska 3, 84-230 Rumia

Telefon:

PPP Wejherowo         (58) 672-10-08
PPP Rumia                 (58) 671-09-56


E-mail:

PPP Wejherowo         pppwejherowo@poradnia-wejherowo.pl

PPP Rumia                 ppprumia@poradnia-wejherowo.pl 

 

Strona www:

www.poradnia-wejherowo.pl

 

Kierownictwo:

Dyrektor - Sylwia Romanowska

Wicedyrektor - Grażyna Dzida

Wicedyrektor - Emilia Richert

 

Status prawny:

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie został powołany Uchwałą Nr III/VIII/77/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. Na jej mocy z dniem 1 września 2007 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi uległy połączeniu. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie będący jednocześnie Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wejherowskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

 

Struktura własnościowa:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie użytkuje budynek o powierzchni 1864,76 m2 znajdujący się w obrąbie działek o łącznej powierzchni 2748 m2 przy ul. Ofiar Piaśnicy 22. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi użytkuje budynek o powierzchni 272 m2 znajdujący się w obrąbie działki o powierzchni 537 m2 przy ul. Pomorskiej 3.

Wyżej określone nieruchomości stanowią własność Powiatu Wejherowskiego i zostały oddane w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

 

 Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Powiatowego Zespołu,

2) Rady Pedagogiczne Poradni wchodzących w skład Zespołu.

Organy Zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póź. zm.).

 

Funkcje i kompetencje organów Zespołu:

Dyrektor Poradni:

a)   jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

b)  sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

d)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,

e)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

f)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

a)     zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,

b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,

c)     występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

 Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące w sprawie:

a)     zatwierdzenia rocznego planu pracy placówki,

b)     organizacji doskonalenia zawodowego pracowników pedagogicznych,

c)     działań innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych,

d)     zatwierdzania Statutu Poradni oraz zmian w Statucie (po uprzednim przygotowaniu projektu Statutu oraz jego zmian).

Rada Pedagogiczna opiniuje:

a)     organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

a)     projekt planu finansowego placówki,

b)     wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c)     propozycje dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

 W ramach Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie utworzono Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego z siedzibą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie. Pracą LCNK koordynuje Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie.

 

Do podstawowych zadań LCKN należą:

a)     rekrutacja uczniów zdolnych do zajęć pozalekcyjnych,

b)     organizacja zajęć w pracowniach przedmiotowych,

c)     wsparcie psychologiczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli,

d)     współpraca z Regionalnym Centrum Nauczania Kreatywnego,

e)     organizowanie różnych form edukacyjnych poza siedzibą LCNK,

f)      współpraca z wykładowcami, ludźmi nauki, trenerami kreatywnego nauczania i uczenia się,

g)     prezentacja osiągnięć uczestników zajęć na forach oświatowych i społecznych oraz w środowisku lokalnym,

h)     wspieranie lokalnego środowiska szkolnego w wypracowaniu innowacyjnych form pracy z uczniem zdolnym.

 

W ramach PZPPP organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W Poradni działa Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do zadań którego należy w szczególności:

1)     ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2)     nawiązanie współpracy z podmiotami leczniczymi lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3)     opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4)     analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw: 

1)   Dyrektor Powiatowego Zespołu przyjmuje interesantów w dniach konsultacji, ustalanych na każdy rok szkolny, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

2)   Sekretariaty obu Poradni przyjmują petentów od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.

3)   Skargi i wnioski przyjmowane są w sekretariatach obu Poradni oraz rejestrowane w rejestrze skarg i wniosków. Skargi i wnioski składane lub adresowane do Dyrektora lub poszczególnych stanowisk rozpatruje Dyrektor po uzyskaniu merytorycznych wyjaśnień.

4)   Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Dyrektor.

 

 

ORGANIZACJA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 Zespół Poradni udziela dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci młodzieży. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie:

-       psycholodzy,

-       pedagodzy,

-       logopedzi,

-       doradcy zawodowi,

-       nauczyciele wczesnego wspomagania,

-       terapeuci.

 

Rejon działania Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wejherowie:

-       obszar Miasta Wejherowa,

-       Gmina Wejherowo,

-       Gmina Linia,

-       Gmina Luzino,

-       Gmina Łęczyce,

-       Gmina Choczewo,

-       Gmina Gniewino,

-       Gmina Szemud.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rumi:

-       obszar Miasta Rumi,

-       obszar Miasta Redy.

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

1)   Diagnozowanie:

a)   aktualnego poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości,

b)   zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.

2)   Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych (szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, z chorobami przewlekłymi), w szczególności poprzez:     

a)   prowadzenie terapii zgodnie z rozpoznanymi potrzebami,

b)   pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c)   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, także związanymi z różnicami kulturowymi lub wcześniejszym kształceniem za granicą,

d)   działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, również dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

e)   prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego.

3)   Diagnozowanie i wspomaganie środowiska rodzinnego, przedszkolnego i szkolnego w zakresie możliwości udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a w szczególności:

a)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,

b)   współpraca w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności  w uczeniu się,

c)   współpraca w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających na terenie szkoły lub placówki,

d)   współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkoli, szkół i placówek,

e)   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

f)    współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w przedszkolach, szkołach i placówkach,

g)   organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów w celu doskonalenia ich pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

4) Poradnia wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w planowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości ich pracy. Wspomaganie to obejmuje:

a)   pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b)   ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb;

c)   zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

d)   wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

 

Poradnie realizują zadania w szczególności przez:

a)     diagnozę zaburzeń i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży,

b)     konsultacje,

c)     działalność terapeutyczną indywidualną lub grupową,

d)     psychoedukację,

e)     rehabilitację,

f)      poradnictwo,

g)     prowadzenie grup wsparcia,

h)     mediacje,

i)      interwencje w środowisku ucznia,

j)      działalność profilaktyczną,

k)     działalność informacyjno-szkoleniową

l)      terapię rodziny,

m)   organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów,

n)     udział w zebraniach rad pedagogicznych.


Zespół Poradni współdziała z innymi poradniami oraz instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom. Poradnie wchodzące w skład Zespołu prowadzą zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Oferty Poradni są dostępne na stronie internetowej www.poradnia-wejherowo.pl


Preferowane są działania w środowisku, które mogą przynieść długofalowe efekty grupie klientów lub skierowanie na profilaktykę, a w szczególności działania na rzecz nauczycieli zmierzające do tego, by mogli poszerzać kompetencje służące pracy z dzieckiem i rodziną oraz wspieranie nauczycieli podejmujących pracę przy uruchomieniu i prowadzeniu klas terapeutycznych, również nauczycieli udzielających różnych form pomocy specjalistycznej uczniom i rodzicom na terenie szkół i placówek, w tym pomoc przy rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się.

Poradnie wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wydają opinie w sprawie:

a)     wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

b)     wcześniejszego przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej,

c)     odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego,

d)     zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,

e)     objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

f)      dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,

g)     udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

h)     przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

i)      pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

j)      zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

k)     braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

l)      objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,

m)   objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce,

n)     specyficznych trudnościach w uczeniu się,

  • o)     realizacji przez dziecko/ucznia obowiązku przedszkolnego i szkolnego poza przedszkolem albo szkołą,

p)     inne opinie o przebadanych,

r)   informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.


Poradnie wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wydają orzeczenia o potrzebie:

a)     kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

b)     zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych lub grupowych) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

c)     indywidualnego nauczania dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

Na podstawie Pełnomocnictwa Powiatu Wejherowskiego Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie realizuje w latach 2016-2021 Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” w ramach Poddziałania 3.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie wydaje opinie i orzeczenia tylko w oparciu o pisemne wnioski rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie określające powód ubiegania się o indywidualne nauczanie, proponowany przez lekarza prowadzącego okres tego nauczania oraz stwierdzenie czy stan zdrowia utrudnia czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

 
W placówce prowadzone są następujące rejestry kancelaryjne:

1)     rejestr wydanych opinii,

2)     rejestr wydanych orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

3)     rejestr uchwał rady pedagogicznej/rad pedagogicznych, 

4)     rejestr prowadzonych spotkań, szkoleń, warsztatów, itp., 

5)     rejestr zarządzeń dyrektora, 

6)     rejestr decyzji dyrektora,  

7)     rejestr skarg i wniosków,  

8)     rejestr zaświadczeń po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień nauczyciela kontraktowego,

9)       rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,  

10)   rejestr decyzji odmownych nadania stopnia awansu zawodowego,

11)   rejestr delegacji,  

12)   rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej 30 000 EURO,

13)   rejestr umów w ramach zamówień publicznych,

14)   rejestr umów zlecenie i umów o dzieło ze składką ZUS,

15)   rejestr umów zlecenie i umów o dzieło bez składki ZUS,  

16)   rejestr wypadków przy pracy,  

17)   rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego