W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Informacje ogólne

Powiatowy Zespól Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie stanowi:

- V Liceum Ogólnokształcące,

- Technikum nr 3,

- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,

- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,

- Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych.

- Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 2,

 

Adres, telefony, fax, e-mail

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344

Telefon          (58) 672-24-15,

Telefon/Fax    (58) 672-20-95

e-mail      sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

                 www.pzs4-samochodowka.pl
Kierownictwo

Dyrektor -  Cezary Lewandowski

Wicedyrektor  - Monika Rolbiecka

Wicedyrektor - Andrzej Nazaruk

Wicedyrektor  - Waldemar Marcinkiewicz  

Kierownik Szkolenia Praktycznego - Maciej Skok

 

Status prawny lub forma prawna

Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie jest publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Powiat Wejherowski, działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny.

Organizacja

W skład PZS nr 4 wchodzą szkoły:

- V Liceum Ogólnokształcące,

- Technikum Nr 3,

- Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2,

- Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2.

Mienie ruchome i nieruchome jest wspólne dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

W PZS nr 4 występują następujące samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

- Dyrektor Zespołu Szkół D

- Wicedyrektorzy Zespołu Szkół WD

- Kierownik Szkolenia Praktycznego KP

- Główny Księgowy KS

- Kierownik Gospodarczy KG

- Sekretarz szkoły ds. liceum ogólnokształcącego SK

- Sekretarz szkoły ds. technikum i szkół branżowych SK

- Główny specjalista ds. płac PL

- Główny specjalista ds. kadr KD

- Starszy specjalista ds. ochrony danych osobowych  SODO

- Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy BHP

- Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy BHP

- Archiwista AR

Samodzielnymi stanowiskami zespołu kierują pracownicy powołani przez dyrektora zespołu w zakresie przypisanych im zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem.

 Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz ustawach uzupełniających i przepisach na nich opartych:

- umożliwiamy młodzieży zdobycie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości, a także kontynuowania nauki na studiach,

- umożliwiamy młodzieży zdobycie dyplomu technika lub kwalifikacji zawodowych,

- zapewniamy młodzieży harmonijny rozwój na miarę oczekiwań i ambicji zarówno uczniów jak i ich rodziców,

- sprawując opiekę nad młodzieżą stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły, zapewniamy możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje:

Organami PZS nr 4 są:

- Dyrektor Zespołu,

- Rada Pedagogiczna Zespołu,

- Rada Młodzieży,

- Rada Rodziców.

 Do zadań i kompetencji dyrektora szkoły należy:

Organizowanie pracy Zespołu Szkół. Składanie w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół, w ramach udzielonych pełnomocnictw. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w szczególności dotyczących podziału zadań. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji chyba, że przepisy przewidują wydawanie decyzji przez organ prowadzący lub sprawujący nadzór pedagogiczny. Upoważnianie pracowników Zespołu do wydawania w jego imieniu decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji Zespołu Szkół. Wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. Podejmowanie niezbędnych czynności należących do właściwości dyrektora przez wydawanie przepisów porządkowych w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia oraz mogących spowodować znaczne straty materialne. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Zespołu Szkół z zakresu prawa pracy. Realizowanie polityki personalnej. Przedkładanie na posiedzenia Rady Rodzicielskiej i Rady Pedagogicznej sprawozdań z wykonania uchwał, kontrola z realizacji zadań zleconych pod względem merytorycznym i prawnym. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla dyrektora przepisami MEN, uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz wynikających z postanowień Statutu i Regulaminu Organizacyjnego.

Dyrektorowi są podporządkowane bezpośrednio wszystkie stanowiska. Do zadań i kompetencji dyrektora należą zadania i kompetencje wynikające ze statutu.

Zadania i kompetencje wicedyrektora:

Wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez dyrektora, w czasie nieobecności dyrektora lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania zespołem wykonuje wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora.

Wicedyrektorowi podporządkowani są bezpośrednio nauczyciele zatrudnieni w zespole. Zadania zawarte w statucie szkoły i w zakresie obowiązków.

Do zadań głównego księgowego należy :

 Zapewnienie realizacji polityki finansowej zespołu w powiązaniu z budżetem Powiatu Wejherowskiego. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planu finansowego zespołu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym i Skarbnikiem Powiatu. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej. Dokonywanie wszelkich wypłat oraz odprowadzanie wpłat. Nadzór nad realizacją zadań związanych z zamówieniami publicznymi. Prowadzenie nadzoru finansowego nad samodzielnymi stanowiskami pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu. Opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki finansowej. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej przez przygotowywanie i organizowanie obiegu tych dokumentów. Planowanie kosztów utrzymania Zespołu Szkół i rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w planie finansowym. Prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych i wraz z kierownikiem gospodarczym przeprowadzanie cyklicznej inwentaryzacji majątku zespołu. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora.

Struktura własnościowa

Nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły, położona w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 344 o łącznej powierzchni 20106 m2 stanowiącą własność Powiatu Wejherowskiego oddaną nieodpłatnie w trwały zarząd jednostki.

Tryb działania jednostki organizacyjnej

Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów, kierownika szkolenia praktycznego, Rady Pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi wykonuje swoje zadania. Szkoła działa zgodnie z regulaminem organizacyjnym zespołu oraz na podstawie następujących aktów prawnych:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.). Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.). Przepisów wykonawczych o zadaniach realizowanych przez szkoły, wydanych przez MEiN. Uchwał, właściwych organów powiatowych dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych. Statutu zespołu.

 Majątek, którym dysponuje Szkoła

Nieruchomość położona jest w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 344 o powierzchni zabudowy 5544,41 m2, kubaturze 36323 m3, powierzchni użytkowej 7827,71 m2. PZS nr 4 w Wejherowie dysponuje majątkiem stanowiącym łączną wartość nieruchomości 26.609.277,04 zł. w skład której wchodzą:

- budynki szkolne wraz z wyposażeniem,

- grunt

- ciągi komunikacyjne,

- tereny zielone,

- system retencji wód opadowych

- zewnętrzne obiekty sportowe:

* boisko do koszykówki,

* boisko do piłki nożnej/ręcznej,

* korty tenisowe,

* bieżnia prosta i okólna,

* skocznia.

- wolnostojąca siłownia zewnętrzna,

 

 Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 12:00.

2. Samodzielni pracownicy przyjmują petentów codziennie w godzinach swojej pracy.

3. Wnioski, skargi i podania w zakresie różnych spraw, przyjmowane są w sekretariacie szkoły, rejestrowane w dzienniku podawczym. Termin załatwiania spraw wynosi 2 tygodnie.

Skargi i wnioski są przyjmowane w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku formy ustnej sporządza się protokół lub notatkę zawierającą:

- datę przyjęcia,

- imię i nazwisko osoby składającej,

- krótki opis sprawy,

- podpis osoby składającej wniosek,

- imię i nazwisko osoby przyjmującej sprawę,

- wyjaśnienie sprawy.

4. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, dodatkowo, aby umożliwić załatwienie spraw szczególnie przez uczniów szkoły dla dorosłych wydłużono czas pracy sekretariatu w piątek do godziny 18:00 w tygodniach zjazdów Branżowej Szkoły II Stopnia

5. Samodzielni pracownicy szkoły zobowiązani są do załatwiania spraw zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego oraz w regulaminie organizacyjnym zespołu.

 Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nim zawartych.

 - rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektora,

- księgi uczniów,

- ewidencje druków ścisłego zarachowania: giloszy, indeksów, legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń,

- rejestr legitymacji szkolnych,

- rejestr podań o wydanie duplikatu świadectw i legitymacji szkolnych,

- rejestr wydanych zaświadczeń dotyczących przeniesień uczniów do innej placówki,

- dziennik podawczy korespondencji przychodzącej i wychodzącej (w nim rozliczenie   

  znaczków pocztowych),

- księga protokołów rady pedagogicznej,

- rejestr ewidencji  delegacji służbowych pracowników szkoły,

- rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,

- rejestr uchwał dyrektora szkoły,

- rejestr wydanych kart motorowerowych,

- rejestr skarg i wniosków,

- arkusze ocen,

- protokoły egzaminów dojrzałości,

- rejestr skierowań na prawo jazdy,

- akta osobowe pracowników,

- rejestr pracowników zatrudnianych i zwalnianych,

- ewidencja wydanych świadectw pracy,

- ewidencja wydanych duplikatów świadectw pracy,

- rejestr dokonanych ocen dorobku zawodowego i ocen pracy,

- rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego,

- dokumentacja dotycząca urlopów pracowników administracji i obsługi,

- listy obecności pracowników administracji i obsługi,

- karty rozliczeń nadgodzin nauczycieli,

- dokumentacja dotycząca absencji pracowników,

- dokumentacja związana z  ponoszonymi wydatkami, kosztami i dochodami,

- dokumentacja dotycząca sprawozdawczości,

- listy płac i karty zasiłkowe,

- dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych,

- dokumentacja przydzielania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,

- księga kontroli,

- ewidencja otrzymanych faktur,

- dokumentacja z zakresu zamówień publicznych,

- rejestry zawartych umów,

- ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- ewidencja umorzeń środków trwałych,

- rejestr pieczęci i pieczątek.

PZS nr 4 w Wejherowie posiada składnicę akt.  Dane zawarte w składnicy akt wykorzystywane są przez samodzielnych pracowników do wystawiania zaświadczeń, duplikatów itp. spraw na pisemny wniosek osób zainteresowanych. Dokumenty ze składnicy akt są wydawane poszczególnym pracownikom za zgodą Dyrektora, poprzez pracownika składnicy akt  na podstawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt. 

Statut, Regulamin Organizacyjny

Organizację zespołu określa:

statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie

statut BSIS I stopnia

statut LODD

statut V LO

statut BSII stopnia


Regulamin Organizacyjny  

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego