Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11
fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Ewidencja

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Numer kolejny w ewidencji

Nazwa

Stowarzyszenia zwykłego

Data wpisów do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

Uwagi

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 1. 1.               

Stowarzyszenie „Dla Wejherowian”

10.02.2017 r.

1. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miasta Wejherowa i regiony Pomorza.

2. Uzyskiwanie wpływu na kierunki rozwoju Wejherowa.

Propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, wartości demokratycznych, praw człowieka i idei samorządowej.

ul. Konopnickiej 21b

84-200 Wejherowo

Zarząd


Wojciech Wasiakowski  (Przewodniczący)


Artur Cierzniewski

(Członek Zwykły)


Tomasz Willma

(Członek Zwykły)


Piotr Bławat

(Sekretarz)


Tomasz Mrzygłocki

(Skarbnik)


Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających jednocześnie lub każdy członek Stowarzyszenia posiadający imienne upoważnienie podpisane przez dwóch Członków Zarządu.

Do podpisywania wszelkich dokumentów w imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis co najmniej dwóch Członków Zarządu.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała nr 2/1/2017 z dnia 8.01.2017 r.

Nie

-

-

-

KS.512.1.2017


Polska


1. Utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami oraz z władzami Wejherowa w sprawach bieżących.

2. Aktywny udział w debacie publicznej. Obecność w mediach społecznościowych.

3. inicjowanie projektów ważnych z punktu widzenia Mieszkańców w zakresie m.in. edukacji, spraw społecznych, transportu czy ochrony środowiska.

4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Wejherowa i Pomorza.

5. Współpraca ze społecznością lokalną Wejherowa i z organizacjami pozarządowymi.

6. Opiniowanie planów inwestycyjnych władz Wejherowa.

7. Działania w zakresie lokalnego programu rewitalizacji.

8. Działania w zakresie polityki prorodzinnej i społecznej.

9. Działalność edukacyjna.

10. Edukacja prawna.

11. Działalność publicystyczna.

12. Działalność informacyjna.

13. Działalność charytatywna.

14. Edukacja zdrowotna.

15. Realizacja projektów dotyczących celów Stowarzyszenia przy udziale środków publicznych.

 1. 2.               

Stowarzyszenie Wędkarskie Nasz Żarnowiec

15.03.2017 r.

- promowanie wypoczynku i turystyki wędkarskiej

- wspieranie działalności: Społecznej Straży Rybackiej Żarnowiec

-popularyzowanie zasad Catch and Release (złów i wypuść) oraz sportowego połowu ryb

ul. Robakowska 131

84-241 Gościcino

Stowarzyszenie zwykłe jest  reprezentowane przez przedstawiciela.


Przemysław Bobrucki


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała o przyjęciu regulaminu z dnia 26.02.2017 r.

Nie

-

-

-

KS.512.4.2017


Gmina Gniewino


- organizowanie zawodów wędkarskich, szkoleń i spotkań;

- współpraca z mediami tj. prasa wędkarska, telewizja i Internet;

- pozyskiwanie nowych członków;

- pozyskiwanie środków finansowych oraz projektów w ramach dotacji z Unii Europejskiej;

Współpraca z Społeczną Strażą Rybacką Żarnowiec.
 1. 3.               

Stowarzyszenie „EKO-NATURA”

24.03.2017 r.

a. ochrona środowiska naturalnego;

b. inicjowanie i podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt i ptaków oraz zrównoważonego rozwoju;

c. ochrona lokalnej przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem lasów, zasobów krajobrazowych oraz chronionych gatunków zwierząt i ptaków;

d. propagowanie tradycyjnego rolnictwa ekologicznego;

e. popieranie energii odnawialnej;

f. czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody i środowiska oraz interweniowanie w przypadku jego naruszenia.

Słajkowo 8

84-210 Choczewo

Stowarzyszenie zwykłe jest  reprezentowane przez przedstawiciela.


Beata Łobażewicz


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała o przyjęciu zmian regulaminu z dnia 12.03.2017 r.

Nie

-

-

-

KS.512.5.2017


Województwo Pomorskie


a) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;

b) współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami;

c) kierowanie postulatów do organów administracji publicznej i władz;

d) korzystanie z uprawnień organizacji społecznych i ekologicznych przewidzianych w przepisach prawa;

e) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 1. 4.               

Jednakowe Szanse Edukacyjne „GAUDIUM”

20.04.2017 r.

1. Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie  inicjatyw społecznych w obszarze: kultury, oświaty, edukacji, rozwoju regionalnego.

2. inicjowanie i organizowanie form wypoczynku oraz organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.

3. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec potrzebujących: osób niepełnosprawnych, pacjentów szpitali, hospicjów, seniorów, ubogich.

4. Współpraca ze środowiskami religijnymi, placówkami zagranicznymi, kulturalno-oświatowymi.

ul Chopina 4

84-242 Luzino

Stowarzyszenie zwykłe jest  reprezentowane przez przedstawiciela.


Piotr Żurek


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała o przyjęciu regulaminu z dnia 3.04.2017 r.

Nie

-

-

-

KS.512.6.2017

Polska

1. Wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

2. Organizację i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych wypoczynku dzieci i młodzieży.

3. Działalność Środowiskowego, Katolickiego Zespołu teatralnego ST. Lawrenc z Luzina.

4. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej.

5. Finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym.

 1. 5.               

Stowarzyszenie Pomocy „Siej Ziarno”

28.04.2017 r.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenia działalności użytecznej społecznie na rzecz ogółu społeczności w sferze następujących zadań:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2. działalności charytatywnej;

3. ochrony i promocji zdrowia;

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

8. kultury, sztuki;

9. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 1. ekologii i ochrony zwierząt;
 2. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 3. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 4. promocji i organizacji wolontariatu;
 5.  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 7. wspierania rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy;
 8. działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

ul. Lipowa 21

84-242 Luzino

Stowarzyszenie zwykłe jest  reprezentowane przez przedstawiciela.


Dawid Czoska


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała nr 2/2017 z dnia 22.04.2017 r.

o przyjęciu regulaminu

Nie

-

-

-

KS.512.7.2017

Rzeczpospolita Polska

1. wspieranie finansowe i rzeczowe osób fizycznych, organizacji, placówek oraz instytucji których potrzeby lub działalność odpowiadają celom Stowarzyszenia wymienionym w §8;

2. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oi organizacyjnej małoletnim oraz osobom pełnoletnim znajdującym się w szczególnej sytuacji zdrowotnej lub materialnej;

3. Prowadzenie wszelkich działań mających na celu wyrównywanie szans grup defaworyzowanych;

4. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia wymienionymi w §8;

5. Upowszechnianie w Internecie oraz innych środkach masowego przekazu informacji w zakresie celów Stowarzyszenia wymienionych w §8;

6. Prowadzenie kursów udoskonalających oraz popularyzujących wiedzę i nowe umiejętności;

7. Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt;

8. inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;

9. Działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki;

 1. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 2.  Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
 3. Organizację edukacji pozaszkolnej;
 4.  udzielanie dotacji i stypendiów.
  1. 6.               
 

Stowarzyszenie im. Kpt. Antoniego Rymszy ps. „Maks”

10.05.2017 r.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1)     odnowienie Patriotyzmu na Ziemi Choczewskiej.

2)     Zbieranie informacji i przedstawianie na stronie nie zakłamanej historii Patriotów, którzy zginęli za Wolność Naszej Ojczyzny.

3)     Dbanie i uświetnianie świąt narodowych, poprzez angażowanie społeczeństwa.

4)     Poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży o polskich bohaterach.


Łętowo 2/1

84-210 Choczewo

Stowarzyszenie zwykłe jest  reprezentowane przez przedstawiciela.


Wiesław Bobkowski


Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej.

Tak


Uchwała nr 01/2017 z dnia 8.05.2017 r.

o przyjęciu nowego regulaminu

Nie

-

-

-

KS.512.8.2017

Powiat Wejherowski

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)     współpracę z kompetentnymi instytucjami państwowymi np. Instytut Pamięci Narodowej i stowarzyszeniami patriotycznymi.

2)     Organizowanie wydarzeń patriotycznych, sportowych i edukacyjnych.

EWIDENCJA

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij