W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

Zasady i tryb ponownego wykorzystania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz.1641) 

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, będąca w posiadaniu urzędu, niezależnie od sposobu utrwalenia tej informacji. Może ona mieć postać papierową, elektroniczną, dźwiękową, wizualną, czy też audiowizualną.


Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie lub w portalu danych lub innym systemie teleinformatycznym  podmiotu zobowiązanego  
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Starostwa Powiatowego w Wejherowie udostępnianych na stronie BIP.

Brak warunków

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI NA WNIOSEK

Ograniczenia
Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania precyzuje art. 6 ustawy ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

  Elementy składowe wniosku określono w art. 39 ust 3 ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz.1641)

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego w następujący sposób:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w  Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
 • za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie na wskazany wyżej adres Starostwa Powiatowego w Wejherowie;
 • poprzez pocztę elektroniczną  (e-mail:starostwo@powiatwejherowski.pl);
 • poprzez platformę e-PUAP (skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP);


Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Jeżeli w wyniku udostępnienia na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmiot udostępniający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Terminy

 • Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, zawiadamia się wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanej we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
   
  Prawo do sprzeciwu

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę  może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4  ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2021 r. poz.1641) odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki odwoławcze
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ­– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
   

   


Powiadom znajomego