W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Ogłoszenia o postępowaniach

Ogłoszenia o postępowaniach
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
dostawę do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zdanych tablic rejestracyjnych
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest (CPV: 27.52.00.00):
dostawa następujących rodzajów tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie na rok 2007, w szacunkowych ilościach:
-       samochodowe zwyczajne jednorzędowe (kompl) - 11000 kompl.
-       samochodowe zwyczajne (1 szt. jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa) (kompl)
- 50 kompl.
-       samochodowe indywidualne jednorzędowe (kompl) 5 kompl.
-       samochodowe indywidualne (1szt.jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa) (kompl)
- 2 kompl.
-       samochodowa zwyczajna jednorzędowa (na przyczepy) (1 szt.) - 600 szt.
-       samochodowa zwyczajna jednorzędowa (1 szt.) - wtórnik - 400 szt.
-       samochodowa zwyczajna dwurzędowa (na przyczepy) (1szt.) - 50 szt.
-       samochodowa zwyczajna dwurzędowa (1szt.) – wtórnik - 100 szt.
-       motocyklowa zwyczajna (1 szt.) - 400 szt.
-       motocyklowa zwyczajna (1 szt.) – wtórnik - 5 szt.
-       motocyklowa indywidualna (1 szt.) - 1 szt.
-       motocyklowa indywidualna (1 szt.)- wtórnik - 1 szt.
-       motorowerowa zwyczajna (1 szt.) - 300 szt.
-       motorowerowa zwyczajna (1 szt.) - wtórnik - 5 szt.
-       samochodowe zabytkowe jednorzędowe (kompl) - 5 kompl.
-       samochodowe zabytkowe jednorzędowe (kompl) – wtórnik - 1 kompl.
-       samochodowe zabytkowe (1 szt. jednorzędowa+1 szt. dwurzędowa)(kompl)-1 kompl.
-       samochodowe zabytkowe (1 szt. jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa) (kompl)
– wtórnik - 1 kompl.
-       motocyklowa zabytkowa (1 szt.) - 1 szt.
-       motocyklowa zabytkowa (1 szt.) - wtórnik - 1 szt.
-       samochodowe tymczasowe jednorzędowe (kompl) - 100 kompl.
-       samochodowe tymczasowe (1szt.jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa)(kompl)
- 5 kompl.
-       samochodowe tymczasowe jednorzędowe badawcze (kompl) - 2 kompl.
-       samochodowe tymczasowe badawcze   (1 szt.jednorzędowa + 1 szt. dwurzędowa) (kompl) - 1 kompl.
-       samochodowa tymczasowa jednorzędowa (na przyczepy) (1 szt.) - 5 szt.
-       samochodowa tymczasowa dwurzędowa ( na przyczepy) (1 szt.) - 5 szt.
-       samochodowa tymczasowa jednorzędowa badawcza (na przyczepy) (1 szt.)
- 1 szt.
-       samochodowa tymczasowa dwurzędowa badawcza (na przyczepy) (1 szt.)
- 1 szt.
-       motocyklowa tymczasowa (1 szt.) - 5 szt.
-       motocyklowa tymczasowa badawcza (1szt.) - 1 szt.
-       motorowerowa tymczasowa (1 szt.) - 5 szt.
-       motorowerowa tymczasowa badawcza (1szt.) - 1 szt.
spełniających wymagania określone w rozdziale 3 i załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. nr 133, poz. 1123 ze zm.) oraz odbiór starych tablic rejestracyjnych przeznaczonych do złomowania, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, i ich złomowanie.
2.  Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. .
3.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w Kancelarii – pokój nr 02, w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. 058 572-94-11, 12; fax 058 572-94-02). Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl.
4.  Miejsce i termin składania ofert:
    oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w Kancelarii – pokój nr 02, do dnia 10.10.2006 r., godz. 10.15.
5.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
    otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie – sala nr 08, dnia 10.10.2006 r., o godz. 10.30.
6.  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w szczególności posiadają:
- zezwolenie właściwego organu na produkcję tablic rejestracyjnych,
w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z wykonawców;
2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie dostawy, obejmujące swoim zakresem co najmniej tablice samochodowe, za łączną kwotę nie niższą niż 600 000,00 zł brutto,
w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie.
3)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie;
4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z wykonawców.
7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych w specyfikacji. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy przedstawią następujące oświadczenia i dokumenty:
1)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)   zezwolenie wydane przez właściwy organ na produkcję tablic rejestracyjnych o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jt. Dz. U. z 2005 r., nr 108, poz. 908),
3)   aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4)   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
5)   aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę.
6)   wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujących swoim zakresem co najmniej tablice samochodowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane dostawy zostały należycie wykonane,
W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument wykonawcy mogą złożyć łącznie.
7)   wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 ze zmianami).
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-     Cena - 100%
9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
10.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
12. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium:
         - w wysokości 14 000 zł.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego system zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Dzień przekazania ogłoszenia Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych – 11.09.2006 r.

Powiadom znajomego