W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na aktualizację numerycznej mapy zasadniczej z obszaru Powiatu Wejherowskiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na aktualizację numerycznej mapy zasadniczej z obszaru Powiatu Wejherowskiego

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:

aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej z obszaru Powiatu Wejherowskiego
(CPV: 74276200-6 )1. Termin realizacji zamówienia: zamówienie będzie realizowane w okresie od 2.01.2008r. do 31.12.2008 r..
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w pok. nr 131, w godz. od 8.00 do 15.30 (tel. 058 572-94-11, 12; fax 058 572-94-02). Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl.
3. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia: 
a) w zakresie proceduralnym: 
    Karol Jaworski - Inspektor tel. (058) 572-94-14. 
b) w zakresie merytorycznym: 
    Janusz Wenta - Geodeta Powiatowy tel. (058) 572-94-60
4. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 2007-12-17 do godz. 9:30.
5. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 211 dnia 2007-12-17 o godz. 10:00.
6. Warunki udziału w postepowaniu: 
a) Sytuacja podmiotowa wykonawcy: 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy 
b) Zdolność techniczna: 
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osoba lub osoby,  które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia muszą posiadać aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie I i II.
c) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Złożenie przez wykonawcę w ofercie niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na ich podstawie czy wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki stosując zasadę spełnia – nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy przedstawią następujące oświadczenia i dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
b) oświadczenie z art. 22 ust.1 
c) wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoba lub osoby, które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia posiadają aktualne uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie I i II
8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena 100%
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego system zakupów.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 2007-12-07
SIWZ

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


Starostwo Powiatowe w Wejherowie

informuje, iżw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej z obszaru Powiatu Wejherowskiego wybrano ofertę wykonawcy:


Geobaza sp. z o.o.
ul. Łokietka 10/12
84-300 Lębork


cena oferty - 361 200.00 zł


Uzasadnienie1. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu przetargowym została złożona tylko jedna oferta. W związku z faktem, iż nie podlega ona odrzuceniu oraz nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, zamawiający postanowił udzielić zamówienia wymienionemu wyżej wykonawcy

2. Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert: 
Geobaza sp. z o.o.
ul. Łokietka 10 /12
84-300 Lębork
Punktacja przyznana ofertom wg kryterium cena100,00

Powiadom znajomego