W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego, oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego, serwerów na potrzeby Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim

Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego, oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego, serwerów na potrzeby Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim
 
Projekt „ZINTEGROWANY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY WSPOMAGANIA
DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W POWIECIE WEJHEROWSKIM”
nr Z/2.22/I/1.5/325/05
Współfinansowany przez Uniż Europejską
z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Powiat Wejherowski
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. (058) 572 94 00
fax (058) 572 94 02
zamowienia@powiat.wejherowo.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego, oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego,  serwerów na potrzeby „Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim”
 
1.      Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa:
-  serwerów telekomunikacyjnych – 12 szt. (CPV 3254300-1, 30246199-6),
-  rejestratorów rozmów – 9 szt. (CPV 30232510-2),
-  kamer IP – 26 szt. (CPV - 32234000-2),
-  rejestratorów cyfrowych - 1 szt. (CPV – 32333100-7),
-  zestawów łączności radiowej (radiotelefony) – 24 szt. (CPV - 32236000-6),
-  konsoli mikrofonu - 1 szt. (CPV – 32344260-3),
-  koncentratora radiotelekomunikacyjnego - 1 szt. (CPV – 32344260-3),
-  anteny bazowej - 6 szt. (CPV – 32233000-5),
-  centrali selektywnego alarmowania – 1 szt. (CPV 32344270-9),
-  zestawów urządzeń alarmowania (bramofony, syreny, stacje obiektowe) – 14 szt. (CPV 32573000-0),
-  zestawów łączności telefonicznej –55 szt. (CPV 32550000-3),
-  ruchomych terminali transmisji danych (GSP, terminal statusów) – szt. 56 (CPV 32510000-1),
-  switch  24 portowy – 12 szt. (CPV 32420000),
-  szaf Rack 19” -  2 szt. ( CPV 32420000-3),
-  routerów sieciowych - 12 szt. (CPV 32413100-2),
-  serwerów - 12 szt. (CPV - 30261000-6),
-  systemów identyfikacji i autentyfikacji - 28 szt. (CPV - 30242000-7),
-  dostawa i wdrożenie oprogramowania operacyjnego (system wspomagania dowodzenia, aplikacje wspomagania zarządzania kryzysowego) (CPV - 30241600-6),
b) wykonanie:
-  wykonanie i wdrożenie oprogramowania systemu elektronicznej wymiany informacji (CPV - 72212000-4),
-  opracowanie i uruchomienie internetowego portalu bezpieczeństwa (CPV - 30254000-4),
-  instalacji łączności telefonicznej (CPV - 45314000-1),
-  instalacji zasilania kamer i przesyłania sygnału (CPV - 45316000-5),
-  instalacji związanych z urządzeniami alarmowania  (CPV - 45312000-7),
-  instalacji radiowych (CPV - 45312300-0).
2. Miejsce realizacji zamówienia:
a) Urząd Miasta Redy,
b) Urząd Miasta Rumi,
c) Urząd Gminy Choczewo,
d) OSP Kostkowo (GCR Gniewino),
e) Urząd Gminy Linia,
f) Urząd Gminy Luzino,
g) Urząd Gminy ężczyce,
h) Urząd Gminy Szemud,
i) Urząd Miasta Wejherowa,
j) Urząd Gminy Wejherowo,
k) Starostwo Powiatowe w Wejherowie,
l) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
m) JRG Wejherowo,
n) JRG Rumia,
o) punkt wyjazdowy Pogotowia Ratunkowego w Wejherowie.
3. Termin realizacji zamówienia: 95 dni od daty podpisania umowy.
4. Specyfikacją istotnych warunków zamówienia mo?na uzyska? w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pokój nr 131, w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. 058 572-94-14). Specyfikacja dostępna jest równie? na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl.
5. Osoby upowa?nione do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia:
a) w zakresie merytorycznym: Jan Domski (tel. 058 677-61-21/22), Stanisław Baranowski (tel. 058 677-61-31/32);
b) w zakresie proceduralnym: Karol Jaworski (tel. 058 572 94 14).
6.   Miejsce i termin składania ofert:
    oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 27.02.2008 r., godz. 10.00.
7.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
    otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie – sala nr 08, dnia 27.02.2008 r., o godz. 10.30.
8. W przetargu mog? wziż? udział wykonawcy, którzy:
a) posiadaj? uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je?eli ustawy nakładaj? obowiżzek posiadania takich uprawnień,
b) znajduj? się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadaj? niezb?dn? wiedz? i doświadczenie oraz dysponuj? potencja?em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno?ci w ciżgu ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia postępowania o udzielenie zamówienia, a je?li okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie:
-  dostawę lub dostawy systemów łączności dla centrów powiadamiania ratunkowego wraz z monta?em i uruchomieniem o ??cznej warto?ci co najmniej 40 000 z?,
-  co najmniej 1 dostawę systemu alarmowania wraz z monta?em i uruchomieniem o warto?ci co najmniej 15 000 z?, 
-  co najmniej 1 dostawę wraz instalację i wdrożeniem systemów GIS oraz dostawę wraz z  instalację i wdrożeniem systemów przeznaczonych do weryfikacji jakołci i zarządzania danymi przestrzennymi o ??cznej warto?ci co najmniej 110 000 z?,
-   co najmniej 1 dostawę wraz z monta?em i uruchomieniem serwerów o warto?ci co najmniej 60 000 z?,
d) nie podlegaj? wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. a musi spełniż każdy z wykonawców, natomiast warunki określone w pkt. b i c wykonawcy mog? spełniż ??cznie. 
9.  Z?ożenie przez wykonawc? w ofercie dokumentów i oświadcze? niżej wymienionych w niniejszym ogłoszeniu będzie stanowiżo podstaw? do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie tre?ci poniższych dokumentów i oświadcze? czy wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki, stosuj?c zasad? spełnia - nie spełnia:
a)  aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcze?niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)  aktualne zaŚwiadczenia w?a?ciwego naczelnika urządu skarbowego oraz w?a?ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze? Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ?e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu – wystawione nie wcze?niej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert;
c)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcze?niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d)  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcze?niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e)  wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz?cia postępowania o udzielenie zamówienia, a je?eli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw określonych w pkt. 8.c, z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, ?e dostawy te zostaży wykonane należycie;
f)   oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
10. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.a - d:
1) pkt a, b i d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ?e:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upad?o?ci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ?e uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt c - składa zaświadczenie w?a?ciwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.a i c oraz pkt 10.2, powinny być wystawione nie wcze?niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.1.b, powinien być wystawiony nie wcze?niej niż 3 miesięce przed upływem terminu składania ofert.
Je?eli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 zast?puje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, w?a?ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z t?umaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawc?.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
12. Termin związania ofert? wynosi 60 dni od daty składania ofert.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
15. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokołci 37 000 z?.
16. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego system zakupów.
18. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Ogłoszenie przekazano Urządowi Oficjalnych Publikacji Europejskich w dniu 17.01.2008 r.
Załączniki do SIWZ:
1. Oświadczenie z art. 22 ust.1
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz zrealizowanych dostaw
4. Projekt umowy
5. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia
6. Zestawienie kosztorysowe
7. Zestawienie techniczne oferowanego sprzętu i oprogramowania
8. Przedmiary robót i kosztorys
9. Projekty techniczne instalacji radiowej
10. Projekty techniczne urządzeń alarmowania
11. Projekt techniczny instalacji związanych z zestawami łączności telefonicznej.
12. Projekt techniczny rozmieszczenia kamer i ich zasilania, sposobu przesy?ania i punktów docelowych.
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
14. Projekt systemu elektronicznej wymiany informacji SEWI - integracji systemów GIS - materia? pomocniczy
15. Studium Wykonalności Projektu – materia? pomocniczy
16. Lista lokalizacji odbiorców kołcowych

Protest - 30 srtycznia 2008 r.

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zamawiający publikuje kopie protestów wniesionych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego oraz oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego w ramach projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim" wspó?finansowanego przez Uniż Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W zwiżzku z wniesieniem niniejszych protestów zamawiający wzywa wykonawców, którzy maj? interes prawny w tym, aby protest zostaż rozstrzygniżty na korzy?? jednej ze stron, do wziżcia udziału w postępowaniu tocz?cym się w wyniku wniesienia protestu.

Protest nr 1

Protest nr 2


 

 

 

Zaptyanie - 30 srtycznia 2008 r.

W zwiżzku z pytaniem, dotyczącym niniejszego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie? publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), publikujemy niniejsze zapytanie oraz dokonan? w zwiżzku z nim modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie
„Uprzejmie prosz? o sprecyzowanie informacji zawartych w SIWZ Załącznik nr 1 Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia Cz??? I pkt 1.1.1 Centrale telefoniczne i rejestratory rozmów w zakresie podania dokładnej wymaganej przez Pa?stwa konfiguracji poszczególnych serwerów telekomunikacyjnych – dokładna ilo?? portów miejskich i wewn?trznych poszczególnych rodzajów.”

Odpowied?:
W zwiżzku z powyższym pytaniem zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy, zmodyfikowa? tre?? specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku „Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia”, pkt 1.1.1 - Centrale telefoniczne i rejestratory rozmów - poprzez podanie dokładnej ilości portów (ężczy) miejskich i wewn?trznych dla:
1. Serwera telekomunikacyjnego CT-1:
– obsługiwanie co najmniej 40 linii wewn?trznych,
2. Serwera telekomunikacyjnego CT-3 oraz CT-4:
- co najmniej 4 linie analogowe wewn?trzne,
- co najmniej 2 linie analogowe miejskie,
- co najmniej 2 ??cza ISDN.

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zamawiający publikuje kopię protestu wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę i instalację sprzętu łączności, zestawów alarmowania, systemu monitorującego oraz oprogramowania operacyjnego i zarządzania kryzysowego w ramach projektu "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W związku z wniesieniem niniejszego protestu zamawiający wzywa wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Protest 3 – 6 lutego 2008 r.

Rozstrzygnięcie protestów wraz z informacją o unieważnieniu postępowania
Powiadom znajomego