W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Przetwrg niegraniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Przetwrg niegraniczony na dostawę sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA


Starostwo Powiatowe w Wejherowie

informuje, iż


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego wybrano ofertę wykonawcy:


Prometeusz sp. z o.o.
ul. Morska 7/2a
81-323 Gdynia


za cenę 90 463,00 zł

Uzasadnienie

1. Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655) zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryterium oceny określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jakim była cena, mając na uwadze, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, zamawiający postanowił udzielić zamówienia powyższemu wykonawcy.

2. Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert: 
Prometeusz sp. z o.o.; ul. Morska 7/2a; 81-323 Gdynia - 100 pkt
Global Technology sp. z o. o.; ul. Jagiellońska 58/33A; 03-468 Warszawa - oferta odrzucona

 

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo
ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest:
dostawa sprzętu komputerowego1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) zestawów komputerowych typ A – 13 szt. (CPV 30213000-5),
2) zestawów komputerowych B – 7 szt. (CPV 30213000-5),,
3) monitorów LCD 19" typ A – 10 szt. (CPV 30231250-4),
4) monitorów LCD 19" typ B – 4 szt. (CPV 30231250-4),
5) monitorów LCD 17" – 9 szt. (CPV 30231250-4),
6) skanerów stolikowych – 2 szt. (CPV 30216110-0),
7) rzutnika multimedialnego – 1 szt. (CPV 30232000-4).
2. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w pok. nr 131, w godz. od 8.00 do 15.30 (tel. 058 572-94-11, 12; fax 058 572-94-02). Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl.
4. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia:
w zakresie proceduralnym:
Karol Jaworski - tel. (058) 572-94-14.
w zakresie merytorycznym:
Tomasz Styn - tel. (058) 572-94-99
4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta do dnia 01.02.2008 do godz. 10:00.
9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 211 dnia 01.02.2008 o godz. 10:30.
10. Warunki udziału w postepowaniu:
1 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
2 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
3 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie dostawy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 20 000,- PLN; poprzez dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia zamawiający rozumie: dostawę zestawów komputerów biurowych wraz z monitorami; w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie

11. Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych niżej będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie treści wymienionych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki stosując zasadę spełnia – nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy przedstawią następujące oświadczenia i dokumenty:
1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2 wykaz należycie wykonanych dostaw o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 20 000,- PLN odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców; do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane dostawy zostały wykonane należycie
3 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiazany jest do oświadczenia, że:
1) oferowany zestaw komputerowy spełnia następujące wymogi:
a) posiada deklarację zgodności z CE na zestaw,
b) posiada certyfikat zgodności z systemem Windows XP, wystawiony na producenta komputera,
c) jednostka centralna osiąga wynik w badaniach zgodnych z normą ISO 9296 na poziomie ciśnienia akustycznego w trybie operacyjnym (HDD Performance) wynoszący max 23 dB.
2) oferowany monitor spełnia następujące wymogi:
a) posiada deklarację zgodności z CE,
b) posiada certyfikat TCO03,
c) posiada certyfikat TÜV/Ergonomie.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr Kryterium Waga
1 Cena 100%
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13. W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego system zakupów.
16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
17. Data publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 22.01.2008

SIWZ

Załączniki do SIWZ

1. Oświadczenie z art. 22 ust.1
2. Formularz ofertowy
3. Projekt umowy
4. Zestawienie sprzętu komputerowego – minimalne wymagania techniczne
5. Wykaz wykonanych dostaw
6. Zestawienie cenowe oferowanego sprzętu komputerowego
7. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatów

 

Powiadom znajomego