W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją zasilania awaryjnego

Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z instalacją zasilania awaryjnego
 
 
 
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Powiat Wejherowski
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. (058) 572 94 00
fax (058) 572 94 02
zamowienia@powiat.wejherowo.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
dostawa wraz z instalacją zasilania awaryjnego w ramach „Zintegrowanego systemu teleinformatycznego wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 
1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania energetycznego oraz instalacji elektrycznych (CPV: 45315600) związanych z zapewnieniem zasilania awaryjnego w poszczególnych obiektach wraz z dostawą i instalacją sprzętu zasilania awaryjnego:
a) agregaty prądotwórcze (CPV 31121200) – 11 sztuk,
b) listwy zasilające (CPV 31210000) – 25 sztuk,
c) zasilacze awaryjne (CPV 31154000) – 14 sztuk.
Instalacja będzie obejmować zasilanie wszystkich urządzeń w danej lokalizacji.
2.   Miejsce realizacji zamówienia:
a) Urząd Miasta Redy,
b) Urząd Miasta Rumi,
c) Urząd Gminy Choczewo,
d) OSP Kostkowo (GCR Gniewino),
e) Urząd Gminy Linia,
f) Urząd Gminy Luzino,
g) Urząd Gminy Łęczyce,
h) Urząd Gminy Szemud,
i) Urząd Miasta Wejherowa,
j) Urząd Gminy Wejherowo,
k) Komenda Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie,
l) JRG Wejherowo,
m) JRG Rumia.
3.  Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.
4.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, pokój nr 131, w godz. od 8.00 do 15.00 (tel. 058 572-94-14). Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.powiat.wejherowo.pl.
5.  Osoby upoważnione do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia:
a) w zakresie merytorycznym: Stanisław Baranowski (tel. 058 677 61 32)
b) w zakresie proceduralnym: Karol Jaworski (tel. 058 572 94 14)
6.  Miejsce i termin składania ofert:
    oferty należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4, w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 15.02.2008 r., godz. 10.00.
7.  Miejsce i termin otwarcia ofert:
    otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie – sala nr 08, dnia 15.02.2008 r., o godz. 10.30.
8.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali należycie co najmniej 2 dostawy agregatów prądotwórczych wraz z ich instalacją o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 tys. zł
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w lit. b i c. mogą spełnić łącznie
9.  Złożenie przez wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń niżej wymienionych w niniejszym ogłoszeniu będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający ustali na podstawie treści poniższych dokumentów i oświadczeń czy wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki, stosując zasadę spełnia - nie spełnia:
a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)    wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw agregatów prądotwórczych wraz z ich instalacją, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie;
c)     oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
-     Cena - 100%
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
14. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 500 zł.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego system zakupów.
17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 25.01.2008 r.
Załaczniki do SIWZ:

Modyfikacja 31 stycznia 2008 r.


W związku z pytaniem, dotyczącym niniejszego przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655), publikujemy niniejsze zapytanie oraz dokonaną w związku z nim modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:
„Czy agregat ZAZ – 5 ma posiadać rozruchem elektrycznym czy ręcznym? Istnieje sprzeczność w wymaganiach, które wskazują na rozruch rewersyjny linką, podczas gdy w wyposażeniu wskazana jest dostawa urządzenia wraz z akumulatorem?”


Odpowied?:
W związku z powyższym pytaniem zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655), zmodyfikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę załącznika nr 5 do specyfikacji („Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”) w następującym zakresie dla agregatów:
1. ZAZ – 5:
- ROZRUCH winien być Elektryczny
2. ZAZ – 6
- ROZRUCH winien być Elektryczny


Powiadom znajomego