W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Wejherowie


ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo


tel.: (+48) 58 572 94 11, fax: (+48) 58 572 94 02


email: starostwo@powiat.wejherowo.pl
skrytka epuap: /59ut3k1bll/SkrytkaESP


NIP: 5881831062
REGON: 191686414

Powiat Wejherowski
NIP: 5882417933
REGON: 191675149

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych w 2015 r. przez podmioty prowadzace na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego

 

ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr IVXXXVII/459/14 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert na

wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego działalność pożytku publicznego

tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

 

 1. ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych,
 3. oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 6. ratownictwa i ochrony ludności,
 7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 8. turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych,
 9. krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i opieki nad zwierzętami,

10.  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

11.  działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.

Przewidywana kwota  na realizację powyższych zadań wynosi – 160.000 zł.

 

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego                   

w Wejherowie w terminie do dnia 16 stycznia 2015 roku do godz. 16.00

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86.

Termin rozpatrzenia ofert: 15 luty 2015 roku.

 

Zasady przyznawania dotacji:

warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z  2011 r., Nr 6, poz. 25),

 1. w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do tut. Urzędu,
 2. na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć oraz nazwa organizacji lub podmiotu ubiegającego się o dotację,
 3. do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 

  ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę o dotację

  podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę

wspólną niż   wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru      

- dokument  potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

 1. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 2. złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,
 3. organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie,
 4. podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa,
 5. informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej powiatu www.powiat.wejherowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku           o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 ze zm.).

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia  2015 roku.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 1. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy,
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu            do zakresu rzeczowego zadania,
 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 będą realizować zadania publiczne,
 4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 6. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania  publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Formularz ofert można uzyskać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane w 2013 roku kształtowały się następująco:

 1. promocja zdrowia –13.700 zł
 2. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży –14.800 zł
 3. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.500 zł
 4. kultura fizyczna i sport –45.000 zł
 5. bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – 3.000 zł
 6. ratownictwo i ochrona ludności – 2.000 zł

 

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych  na zadania realizowane w 2014 roku kształtowały się następująco:

 1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego – 8.500 zł
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych – 16.000 zł
 3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży – 23.000 zł
 4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 24.100 zł
 5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu -  59.500 zł
 6. ratownictwo i ochrona ludności -  3.800 zł
 7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów turystycznych - 11.100 zł
 8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – 4.000 zł

 

sporządził/zatwierdził

M.K./P.S 03.12.2014 r.

Powiadom znajomego